مخالفت با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان

مخالفت با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان
نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس با بیان اینکه با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان مخالفیم، گفت: از همه ظرفیت‌ها برای جلوگیری از انتقال آب دریای خزر استفاده می‌کنیم.

مخالفت با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس با بیان اینکه با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان مخالفیم، گفت: از همه ظرفیت‌ها برای جلوگیری از انتقال آب دریای خزر استفاده می‌کنیم.
مخالفت با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان

View more posts from this author