محیط‌بانان و جنگلبانان ضابط خاص می‌شوند/ خلأ قانونی موجود رفع شد

محیط‌بانان و جنگلبانان ضابط خاص می‌شوند/ خلأ قانونی موجود رفع شد
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بر اساس لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان این افراد حکم ضابط خاص می‌گیرند.

محیط‌بانان و جنگلبانان ضابط خاص می‌شوند/ خلأ قانونی موجود رفع شد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بر اساس لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان این افراد حکم ضابط خاص می‌گیرند.
محیط‌بانان و جنگلبانان ضابط خاص می‌شوند/ خلأ قانونی موجود رفع شد

View more posts from this author