محور کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود

محور کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به انسداد محور کندوان گفت: محدودیت انسداد شبانه محور هراز روزهای شنبه تا سه‌شنبه به جزء ایام تعطیلات اعمال می‌شود.

محور کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به انسداد محور کندوان گفت: محدودیت انسداد شبانه محور هراز روزهای شنبه تا سه‌شنبه به جزء ایام تعطیلات اعمال می‌شود.
محور کندوان فردا یک‌طرفه می‌شود

View more posts from this author