محور کرج ـ چالوس بازگشایی شد/ مسیر تردد به روستاهای طالقان مسدود است

محور کرج ـ چالوس بازگشایی شد/ مسیر تردد به روستاهای طالقان مسدود است
مدیرکل بحران استانداری البرز گفت: پس از بارش سنگین برف، محور کرج ـ چالوس با کمک نیروهای خدمات‌رسان بازگشایی شد.

محور کرج ـ چالوس بازگشایی شد/ مسیر تردد به روستاهای طالقان مسدود است

مدیرکل بحران استانداری البرز گفت: پس از بارش سنگین برف، محور کرج ـ چالوس با کمک نیروهای خدمات‌رسان بازگشایی شد.
محور کرج ـ چالوس بازگشایی شد/ مسیر تردد به روستاهای طالقان مسدود است

View more posts from this author