محور هراز به طور موقت باز شد/ مسافران بدون ضرورت وارد محور نشوند

محور هراز به طور موقت باز شد/ مسافران بدون ضرورت وارد محور نشوند
فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: محور هراز از دقایقی پیش به طور موقت باز شده است؛ اما مسافران بدون ضرورت وارد محور نشوند.

محور هراز به طور موقت باز شد/ مسافران بدون ضرورت وارد محور نشوند

فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: محور هراز از دقایقی پیش به طور موقت باز شده است؛ اما مسافران بدون ضرورت وارد محور نشوند.
محور هراز به طور موقت باز شد/ مسافران بدون ضرورت وارد محور نشوند

View more posts from this author