محور اصلی برنامه‎های اوقات فراغت تابستان امدادی و بشردوستانه است

محور اصلی برنامه‎های اوقات فراغت تابستان امدادی و بشردوستانه است
رئیس جمعیت هلال احمر کردکوی با بیان اینکه رسالت ذاتی جمعیت هلال احمر فعالیت‎های امدادی است، محور اصلی برنامه‎های اوقات فراغت را فعالیت‎های امدادی و بشردوستانه دانست.

محور اصلی برنامه‎های اوقات فراغت تابستان امدادی و بشردوستانه است

رئیس جمعیت هلال احمر کردکوی با بیان اینکه رسالت ذاتی جمعیت هلال احمر فعالیت‎های امدادی است، محور اصلی برنامه‎های اوقات فراغت را فعالیت‎های امدادی و بشردوستانه دانست.
محور اصلی برنامه‎های اوقات فراغت تابستان امدادی و بشردوستانه است

خرم خبر

View more posts from this author