محوریت انتظارات رهبری و مردم از دولت بهبود وضعیت اقتصادی است/ وزیر پیشنهادی اقتصاد در زمینه سهام عدالت به‌صورت شفاف اعلام موضع کند

محوریت انتظارات رهبری و مردم از دولت بهبود وضعیت اقتصادی است/ وزیر پیشنهادی اقتصاد در زمینه سهام عدالت به‌صورت شفاف اعلام موضع کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: محوریت انتظارات مقام معظم رهبری و آحاد مردم از دولت دوازدهم بهبود وضعیت اقتصادی است.

محوریت انتظارات رهبری و مردم از دولت بهبود وضعیت اقتصادی است/ وزیر پیشنهادی اقتصاد در زمینه سهام عدالت به‌صورت شفاف اعلام موضع کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: محوریت انتظارات مقام معظم رهبری و آحاد مردم از دولت دوازدهم بهبود وضعیت اقتصادی است.
محوریت انتظارات رهبری و مردم از دولت بهبود وضعیت اقتصادی است/ وزیر پیشنهادی اقتصاد در زمینه سهام عدالت به‌صورت شفاف اعلام موضع کند

View more posts from this author