محورهای کندوان و هراز لغزنده است/آغاز محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران

محورهای کندوان و هراز لغزنده است/آغاز محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به اینکه محورهای کندوان و هراز لغزنده است،‌ گفت: محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از ظهر امروز در محورهای مازندران آغاز می‌شود.

محورهای کندوان و هراز لغزنده است/آغاز محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به اینکه محورهای کندوان و هراز لغزنده است،‌ گفت: محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از ظهر امروز در محورهای مازندران آغاز می‌شود.
محورهای کندوان و هراز لغزنده است/آغاز محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مازندران

View more posts from this author