محورهای مختلف رباط‌کریم جنگل‌کاری می‌شود

محورهای مختلف رباط‌کریم جنگل‌کاری می‌شود
معاون عمرانی و امور فنی فرماندار رباط‌کریم گفت: طرح جنگل‌کاری محورهای مختلف رباط‌کریم در دستور کار قرار گرفت.

محورهای مختلف رباط‌کریم جنگل‌کاری می‌شود

معاون عمرانی و امور فنی فرماندار رباط‌کریم گفت: طرح جنگل‌کاری محورهای مختلف رباط‌کریم در دستور کار قرار گرفت.
محورهای مختلف رباط‌کریم جنگل‌کاری می‌شود

View more posts from this author