محموله میلیاردی خودروهای خارجی قاچاق به مقصد نرسید

محموله میلیاردی خودروهای خارجی قاچاق به مقصد نرسید
مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون کشنده را که حامل هفت دستگاه خودروی خارجی قاچاق به ارزش 30 میلیارد ریال بود، توقیف کردند.

محموله میلیاردی خودروهای خارجی قاچاق به مقصد نرسید

مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون کشنده را که حامل هفت دستگاه خودروی خارجی قاچاق به ارزش 30 میلیارد ریال بود، توقیف کردند.
محموله میلیاردی خودروهای خارجی قاچاق به مقصد نرسید

View more posts from this author