محمودی: اعضای کادر فنی تیم والیبال ساری 21 ریالی پول دریافت نکردند/ راه بسیار سختی را داریم

محمودی: اعضای کادر فنی تیم والیبال ساری 21 ریالی پول دریافت نکردند/ راه بسیار سختی را داریم
سرمربی تیم لیگ برتری والیبال ساری 21 گفت: از زمان آغاز به کار فعالیت تیم تاکنون اعضای کادر فنی ریالی پول دریافت نکردند.

محمودی: اعضای کادر فنی تیم والیبال ساری 21 ریالی پول دریافت نکردند/ راه بسیار سختی را داریم

سرمربی تیم لیگ برتری والیبال ساری 21 گفت: از زمان آغاز به کار فعالیت تیم تاکنون اعضای کادر فنی ریالی پول دریافت نکردند.
محمودی: اعضای کادر فنی تیم والیبال ساری 21 ریالی پول دریافت نکردند/ راه بسیار سختی را داریم

View more posts from this author