محل قطعی دپوی پسماند روی زنجان تا 2 ماه آینده مشخص می‌شود

محل قطعی دپوی پسماند روی زنجان تا 2 ماه آینده مشخص می‌شود
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: محل قطعی دپوی پسماند روی زنجان تا 2 ماه آینده مشخص می‌شود.

محل قطعی دپوی پسماند روی زنجان تا 2 ماه آینده مشخص می‌شود

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: محل قطعی دپوی پسماند روی زنجان تا 2 ماه آینده مشخص می‌شود.
محل قطعی دپوی پسماند روی زنجان تا 2 ماه آینده مشخص می‌شود

View more posts from this author