محرومان ریگانی امیدوار به وعده‌های وزیر بهداشت+تصاویر

محرومان ریگانی امیدوار به وعده‌های وزیر بهداشت+تصاویر
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به ریگان از شهرستان‌های شرقی و محروم استان کرمان گفت: تکمیل و تجهیز بیمارستان ریگان در اولویت قرار دارد.

محرومان ریگانی امیدوار به وعده‌های وزیر بهداشت+تصاویر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به ریگان از شهرستان‌های شرقی و محروم استان کرمان گفت: تکمیل و تجهیز بیمارستان ریگان در اولویت قرار دارد.
محرومان ریگانی امیدوار به وعده‌های وزیر بهداشت+تصاویر

View more posts from this author