محدودیت تردد خودروهای سنگین در محور هراز

محدودیت تردد خودروهای سنگین در محور هراز
رئیس پلیس شرق استان تهران با اشاره به محدودیت تردد خودروهای سنگین در محور هراز گفت: تردد کامیون و کامیونت از امروز تا چهارشنبه هفته جاری از ساعت 21 تا پنج صبح ممنوع است.

محدودیت تردد خودروهای سنگین در محور هراز

رئیس پلیس شرق استان تهران با اشاره به محدودیت تردد خودروهای سنگین در محور هراز گفت: تردد کامیون و کامیونت از امروز تا چهارشنبه هفته جاری از ساعت 21 تا پنج صبح ممنوع است.
محدودیت تردد خودروهای سنگین در محور هراز

View more posts from this author