مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان صادر نشده است

مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان صادر نشده است
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت کالا منوط به دریافت مجوز رسمی از این سازمان خواهد بود، گفت: هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان صادر نشده است.

مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان صادر نشده است

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت کالا منوط به دریافت مجوز رسمی از این سازمان خواهد بود، گفت: هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان صادر نشده است.
مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان صادر نشده است

View more posts from this author