مجهز شدن روابط‌عمومی‌های بسیج به بانک اطلاعاتی نخبگان

مجهز شدن روابط‌عمومی‌های بسیج به بانک اطلاعاتی نخبگان
مسئول روابط عمومی سازمان بسیج کشور گفت: روابط‌عمومی‌های بسیج باید به بانک اطلاعاتی نخبگان، سوژه‌ها، افراد برجسته، پایگاه‌های مقاومت، مراکز موفق بسیج، ورزشکاران مطرح و نخبگان علمی مجهز شوند.

مجهز شدن روابط‌عمومی‌های بسیج به بانک اطلاعاتی نخبگان

مسئول روابط عمومی سازمان بسیج کشور گفت: روابط‌عمومی‌های بسیج باید به بانک اطلاعاتی نخبگان، سوژه‌ها، افراد برجسته، پایگاه‌های مقاومت، مراکز موفق بسیج، ورزشکاران مطرح و نخبگان علمی مجهز شوند.
مجهز شدن روابط‌عمومی‌های بسیج به بانک اطلاعاتی نخبگان

View more posts from this author