مجموعه تاریخی ساسانی در فیروزآباد ثبت جهانی می‌شود

مجموعه تاریخی ساسانی در فیروزآباد ثبت جهانی می‌شود
فرماندار فیروزآباد گفت: مجموعه تاریخی ساسانی در شهرستان فیروزآباد در آینده نزدیک به فهرست جهانی یونسکو افزوده می‌شود.

مجموعه تاریخی ساسانی در فیروزآباد ثبت جهانی می‌شود

فرماندار فیروزآباد گفت: مجموعه تاریخی ساسانی در شهرستان فیروزآباد در آینده نزدیک به فهرست جهانی یونسکو افزوده می‌شود.
مجموعه تاریخی ساسانی در فیروزآباد ثبت جهانی می‌شود

View more posts from this author