مجمع نمایندگان یک قطب و پایگاه مهم حوزوی است

مجمع نمایندگان یک قطب و پایگاه مهم حوزوی است
مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه مدیریت حوزه به تمام معنا معتقد است مجمع نمایندگان یک قطب و پایگاه مهم حوزوی است، گفت: مجمع حلقه اتصال گروه‌های مختلف حوزه و بدنه حوزه با نهادهای عالی حوزه مانند جامعه مدرسین و به ویژه مراجع تقلید است.

مجمع نمایندگان یک قطب و پایگاه مهم حوزوی است

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه مدیریت حوزه به تمام معنا معتقد است مجمع نمایندگان یک قطب و پایگاه مهم حوزوی است، گفت: مجمع حلقه اتصال گروه‌های مختلف حوزه و بدنه حوزه با نهادهای عالی حوزه مانند جامعه مدرسین و به ویژه مراجع تقلید است.
مجمع نمایندگان یک قطب و پایگاه مهم حوزوی است

View more posts from this author