مجلس دیگر با دولت مدارا نمی‌کند/ تنها 20 درصد احکام بودجه 95 اجرا شده است

مجلس دیگر با دولت مدارا نمی‌کند/ تنها 20 درصد احکام بودجه 95 اجرا شده است
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: وزارت نفت 16 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال 95 را به خزانه واریز نکرده است و تائید خبر سرقت 15 میلیون دلاری در شرکت اکتشافات نفت و خروج سارق دو تابعیتی از کشور بر دامنه بی‌اعتمادی مجلس نسبت به دولت افزوده است.

مجلس دیگر با دولت مدارا نمی‌کند/ تنها 20 درصد احکام بودجه 95 اجرا شده است

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: وزارت نفت 16 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال 95 را به خزانه واریز نکرده است و تائید خبر سرقت 15 میلیون دلاری در شرکت اکتشافات نفت و خروج سارق دو تابعیتی از کشور بر دامنه بی‌اعتمادی مجلس نسبت به دولت افزوده است.
مجلس دیگر با دولت مدارا نمی‌کند/ تنها 20 درصد احکام بودجه 95 اجرا شده است

View more posts from this author