مجلس در تب‌وتاب انتخاب وزیران است/ وزرای دولت دوازدهم اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی داشته باشند

مجلس در تب‌وتاب انتخاب وزیران است/ وزرای دولت دوازدهم اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی داشته باشند
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی سوابق و برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم هستند.

مجلس در تب‌وتاب انتخاب وزیران است/ وزرای دولت دوازدهم اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی داشته باشند

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی سوابق و برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم هستند.
مجلس در تب‌وتاب انتخاب وزیران است/ وزرای دولت دوازدهم اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی داشته باشند

View more posts from this author