مجروحان حادثه تروریستی حله عراق در مراکز درمانی ایلام مداوا می‌شوند/ ورود 8 مجروع به ایلام

مجروحان حادثه تروریستی حله عراق در مراکز درمانی ایلام مداوا می‌شوند/ ورود 8 مجروع به ایلام
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: هشت مجروح حادثه تروریستی حله عراق در مراکز درمانی ایلام در حال درمان هستند.

مجروحان حادثه تروریستی حله عراق در مراکز درمانی ایلام مداوا می‌شوند/ ورود 8 مجروع به ایلام

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: هشت مجروح حادثه تروریستی حله عراق در مراکز درمانی ایلام در حال درمان هستند.
مجروحان حادثه تروریستی حله عراق در مراکز درمانی ایلام مداوا می‌شوند/ ورود 8 مجروع به ایلام

View more posts from this author