مجتمع سیمان غرب آسیا در تربت‌جام به بهره‌برداری رسید

مجتمع سیمان غرب آسیا در تربت‌جام به بهره‌برداری رسید
مجتمع سیمان غرب آسیا با حضور وزیر دادگستری در تربت‌جام به بهره‌برداری رسید.

مجتمع سیمان غرب آسیا در تربت‌جام به بهره‌برداری رسید

مجتمع سیمان غرب آسیا با حضور وزیر دادگستری در تربت‌جام به بهره‌برداری رسید.
مجتمع سیمان غرب آسیا در تربت‌جام به بهره‌برداری رسید

View more posts from this author