مبنای فکری نظام اسلامی بر حاکمیت مشروع است نه حکومت‌ عملگرا/ تضاد حکومت عملگرا با دیدگاه معادی

مبنای فکری نظام اسلامی بر حاکمیت مشروع است نه حکومت‌ عملگرا/ تضاد حکومت عملگرا با دیدگاه معادی
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه تمرکز حکومت‌های عملگرا بر لذت دنیوی و شهوت است و دید معادی ندارند، گفت: حکومت مشروع دنیا را مزرعه آخرت می‌داند.

مبنای فکری نظام اسلامی بر حاکمیت مشروع است نه حکومت‌ عملگرا/ تضاد حکومت عملگرا با دیدگاه معادی

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه تمرکز حکومت‌های عملگرا بر لذت دنیوی و شهوت است و دید معادی ندارند، گفت: حکومت مشروع دنیا را مزرعه آخرت می‌داند.
مبنای فکری نظام اسلامی بر حاکمیت مشروع است نه حکومت‌ عملگرا/ تضاد حکومت عملگرا با دیدگاه معادی

View more posts from this author