مبادلات تجاری بین مازندران و قز‌ل‌اوردا باید 2 برابر شود

مبادلات تجاری بین مازندران و قز‌ل‌اوردا باید 2 برابر شود
استاندار مازندران گفت: ظرفیت‌های مناسبی در دو استان مازندران و قز‌ل‌اوردا وجود دارد، یک‌سوم حجم صادرات بین این دو استان از طریق بنادر است که می‌تواند به چند برابر افزایش پیدا کند.

مبادلات تجاری بین مازندران و قز‌ل‌اوردا باید 2 برابر شود

استاندار مازندران گفت: ظرفیت‌های مناسبی در دو استان مازندران و قز‌ل‌اوردا وجود دارد، یک‌سوم حجم صادرات بین این دو استان از طریق بنادر است که می‌تواند به چند برابر افزایش پیدا کند.
مبادلات تجاری بین مازندران و قز‌ل‌اوردا باید 2 برابر شود

View more posts from this author