مایه‌کوبی 75 هزار رأس دام در قلعه‌گنج علیه تب برفکی

مایه‌کوبی 75 هزار رأس دام در قلعه‌گنج علیه تب برفکی
رئیس اداره دامپزشکی قلعه‌گنج گفت: بیش از 75 هزار رأس دام سبک و سنگین این شهرستان علیه تب برفکی واکسینه می‌شوند.

مایه‌کوبی 75 هزار رأس دام در قلعه‌گنج علیه تب برفکی

رئیس اداره دامپزشکی قلعه‌گنج گفت: بیش از 75 هزار رأس دام سبک و سنگین این شهرستان علیه تب برفکی واکسینه می‌شوند.
مایه‌کوبی 75 هزار رأس دام در قلعه‌گنج علیه تب برفکی

بازی

View more posts from this author