ماه رمضان فرصت پیوند با ولایت است

ماه رمضان فرصت پیوند با ولایت است
امام جمعه دیشموک گفت: ماه رمضان فرصت پیوند با ولایت است.

ماه رمضان فرصت پیوند با ولایت است

امام جمعه دیشموک گفت: ماه رمضان فرصت پیوند با ولایت است.
ماه رمضان فرصت پیوند با ولایت است

سپهر نیوز

View more posts from this author