مانور امداد و نجات در فرودگاه بیرجند

مانور امداد و نجات در فرودگاه بیرجند
مانور امداد ونجات با محوریت طرح استراتژی و عملیاتی به منظور هماهنگی و سازماندهی دستگاه‌ها باخطرات احتمالی و ارزیابی توانایی‌ها و تمرین وظایف دستگاه‌های ذیربط هنگام بحران پیش از ظهر یک‌شنبه بیست‌وچهارم دی‌ماه در فرودگاه بیرجند برگزارشد.

مانور امداد و نجات در فرودگاه بیرجند

مانور امداد ونجات با محوریت طرح استراتژی و عملیاتی به منظور هماهنگی و سازماندهی دستگاه‌ها باخطرات احتمالی و ارزیابی توانایی‌ها و تمرین وظایف دستگاه‌های ذیربط هنگام بحران پیش از ظهر یک‌شنبه بیست‌وچهارم دی‌ماه در فرودگاه بیرجند برگزارشد.
مانور امداد و نجات در فرودگاه بیرجند

View more posts from this author