مازندران در آرامش است/ عبور و مرور عادی و روان

مازندران در آرامش است/ عبور و مرور عادی و روان
بیشتر شهرهای مازندران امشب شرایط عادی را سپری می‌کنند و نیروهای امنیتی در معابر اصلی شهرهای این استان برای امنیت بیشتر مستقر هستند.

مازندران در آرامش است/ عبور و مرور عادی و روان

بیشتر شهرهای مازندران امشب شرایط عادی را سپری می‌کنند و نیروهای امنیتی در معابر اصلی شهرهای این استان برای امنیت بیشتر مستقر هستند.
مازندران در آرامش است/ عبور و مرور عادی و روان

View more posts from this author