مازندران بیشترین باشگاه بولینگ و بیلیارد در کشور را دارد

مازندران بیشترین باشگاه بولینگ و بیلیارد در کشور را دارد
رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد مازندران گفت: مازندران یکی از استانی است که بیشترین باشگاه بیلیارد و بولینگ را در سطح کشور دارد.

مازندران بیشترین باشگاه بولینگ و بیلیارد در کشور را دارد

رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد مازندران گفت: مازندران یکی از استانی است که بیشترین باشگاه بیلیارد و بولینگ را در سطح کشور دارد.
مازندران بیشترین باشگاه بولینگ و بیلیارد در کشور را دارد

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author