مادر شهیدان کوهی فردویی آسمانی شد

مادر شهیدان کوهی فردویی آسمانی شد
مادر شهیدان رضا و حبیب کوهی فردوئی از روستای شهیدپرور فردو بر اثر سانحه تصادف امروز جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

مادر شهیدان کوهی فردویی آسمانی شد

مادر شهیدان رضا و حبیب کوهی فردوئی از روستای شهیدپرور فردو بر اثر سانحه تصادف امروز جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.
مادر شهیدان کوهی فردویی آسمانی شد

View more posts from this author