ماجرای شفا گرفتن شهید سید عطا‌‌ءالله حسینی از امام‌زاده علی(ع)

ماجرای شفا گرفتن شهید سید عطا‌‌ءالله حسینی از امام‌زاده علی(ع)
سردار رشید اسلام شهید سید عطا‌ءالله حسینی زندگی سراسر پرخاطره‌ای دارد از جمله این که امام‌زاه علی (ع) وی را شفا داده بود.

ماجرای شفا گرفتن شهید سید عطا‌‌ءالله حسینی از امام‌زاده علی(ع)

سردار رشید اسلام شهید سید عطا‌ءالله حسینی زندگی سراسر پرخاطره‌ای دارد از جمله این که امام‌زاه علی (ع) وی را شفا داده بود.
ماجرای شفا گرفتن شهید سید عطا‌‌ءالله حسینی از امام‌زاده علی(ع)

مرکز فیلم

View more posts from this author