ماجراهای «آتنا» و «بنیتا» زنگ خطری هشدارآمیز/ تکمیل و ارائه لایحه عدم خشونت کودکان و زنان

ماجراهای «آتنا» و «بنیتا» زنگ خطری هشدارآمیز/ تکمیل و ارائه لایحه عدم خشونت کودکان و زنان
نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه ماجراهای «آتنا» و «بنیتا» زنگ خطری هشدارآمیز است، گفت: در حال حاضر لایحه عدم خشونت کودکان و زنان در حال پیگیری بوده و به زودی تکمیل و آماده ارائه خواهد شد.

ماجراهای «آتنا» و «بنیتا» زنگ خطری هشدارآمیز/ تکمیل و ارائه لایحه عدم خشونت کودکان و زنان

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه ماجراهای «آتنا» و «بنیتا» زنگ خطری هشدارآمیز است، گفت: در حال حاضر لایحه عدم خشونت کودکان و زنان در حال پیگیری بوده و به زودی تکمیل و آماده ارائه خواهد شد.
ماجراهای «آتنا» و «بنیتا» زنگ خطری هشدارآمیز/ تکمیل و ارائه لایحه عدم خشونت کودکان و زنان

View more posts from this author