لوکا بوناچیچ در کنفرانس خبری حاضر نشد

لوکا بوناچیچ در کنفرانس خبری حاضر نشد
سرمربی تیم تبریزی گسترش فولاد، به‌دلیل پرواز دیرهنگام تیمش به اهواز، به کنفرانس خبری تیمش برابر فولاد خوزستان نرسید.

لوکا بوناچیچ در کنفرانس خبری حاضر نشد

سرمربی تیم تبریزی گسترش فولاد، به‌دلیل پرواز دیرهنگام تیمش به اهواز، به کنفرانس خبری تیمش برابر فولاد خوزستان نرسید.
لوکا بوناچیچ در کنفرانس خبری حاضر نشد

View more posts from this author