لغو برجام خللی در حمل و نقل هوایی کشور ایجاد نخواهد کرد/ تبدیل مهرآباد به یک فرودگاه گران

لغو برجام خللی در حمل و نقل هوایی کشور ایجاد نخواهد کرد/ تبدیل مهرآباد به یک فرودگاه گران
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: از ابتدای تصویب برجام لغو تحریم‌ها را موقتی دیدیم و با لغو برجام در هیچ یک از حوزه‌های هوایی کشور چالشی که بتواند اختلال ایجاد کند نخواهیم داشت.

لغو برجام خللی در حمل و نقل هوایی کشور ایجاد نخواهد کرد/ تبدیل مهرآباد به یک فرودگاه گران

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: از ابتدای تصویب برجام لغو تحریم‌ها را موقتی دیدیم و با لغو برجام در هیچ یک از حوزه‌های هوایی کشور چالشی که بتواند اختلال ایجاد کند نخواهیم داشت.
لغو برجام خللی در حمل و نقل هوایی کشور ایجاد نخواهد کرد/ تبدیل مهرآباد به یک فرودگاه گران

View more posts from this author