لغزش‌های کنونی در جوامع بشری به دلیل دور شدن از منش و سیره پیامبر(ص) است

لغزش‌های کنونی در جوامع بشری به دلیل دور شدن از منش و سیره پیامبر(ص) است
امام جمعه لنده گفت: لغزش‌های کنونی در جوامع بشری به دلیل دور شدن از منش و سیره پیامبر(ص) است.

لغزش‌های کنونی در جوامع بشری به دلیل دور شدن از منش و سیره پیامبر(ص) است

امام جمعه لنده گفت: لغزش‌های کنونی در جوامع بشری به دلیل دور شدن از منش و سیره پیامبر(ص) است.
لغزش‌های کنونی در جوامع بشری به دلیل دور شدن از منش و سیره پیامبر(ص) است

View more posts from this author