لشکر 64 ارومیه قدمگاه شهدای والامقام زیادی است

لشکر 64 ارومیه قدمگاه شهدای والامقام زیادی است
فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش گفت: لشکر 64 ارومیه قدمگاه شهدای والامقام زیادی است.

لشکر 64 ارومیه قدمگاه شهدای والامقام زیادی است

فرمانده قرارگاه شمالغرب نیروی زمینی ارتش گفت: لشکر 64 ارومیه قدمگاه شهدای والامقام زیادی است.
لشکر 64 ارومیه قدمگاه شهدای والامقام زیادی است

View more posts from this author