لزوم پاسخگویی دولت نسبت به عقب‌گردها در پیام‌رسان‌های داخلی

لزوم پاسخگویی دولت نسبت به عقب‌گردها در پیام‌رسان‌های داخلی
رئیس فراکسیون رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم پاسخگویی دولت نسبت به عقب‌گردها در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: حمایت از پیام‌رسان‌های داخل ضرورت دارد و نباید مردم را در فضای مجازی رها کرد.

لزوم پاسخگویی دولت نسبت به عقب‌گردها در پیام‌رسان‌های داخلی

رئیس فراکسیون رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم پاسخگویی دولت نسبت به عقب‌گردها در پیام‌رسان‌های داخلی گفت: حمایت از پیام‌رسان‌های داخل ضرورت دارد و نباید مردم را در فضای مجازی رها کرد.
لزوم پاسخگویی دولت نسبت به عقب‌گردها در پیام‌رسان‌های داخلی

View more posts from this author