لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در تحقق کامل اقتصاد دانش‌محور

لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در تحقق کامل اقتصاد دانش‌محور
معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در تحقق کامل اقتصاد دانش‌محور هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی بسیار لازم است و این مهم باید مورد توجه واقع شود.

لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در تحقق کامل اقتصاد دانش‌محور

معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در تحقق کامل اقتصاد دانش‌محور هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی بسیار لازم است و این مهم باید مورد توجه واقع شود.
لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در تحقق کامل اقتصاد دانش‌محور

View more posts from this author