لزوم نقش آفرین بخش تاریخ دانشگاه شیراز در جامعه/ کوروش یک سیاستمدار بزرگ بود که نسبتی با گروه‌های منفور ندارد

لزوم نقش آفرین بخش تاریخ دانشگاه شیراز در جامعه/ کوروش یک سیاستمدار بزرگ بود که نسبتی با گروه‌های منفور ندارد
سمینار میراث جهانی هخامنشیان توسط معاونت پژوهشی و بخش تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز با حضور اساتید و دانشجویان علاقه‌مند برگزار شد.

لزوم نقش آفرین بخش تاریخ دانشگاه شیراز در جامعه/ کوروش یک سیاستمدار بزرگ بود که نسبتی با گروه‌های منفور ندارد

سمینار میراث جهانی هخامنشیان توسط معاونت پژوهشی و بخش تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز با حضور اساتید و دانشجویان علاقه‌مند برگزار شد.
لزوم نقش آفرین بخش تاریخ دانشگاه شیراز در جامعه/ کوروش یک سیاستمدار بزرگ بود که نسبتی با گروه‌های منفور ندارد

View more posts from this author