لزوم لایروبی سیل‌بند داخل شهر بجنورد از سوی شرکت آب منطقه‌ای

لزوم لایروبی سیل‌بند داخل شهر بجنورد از سوی شرکت آب منطقه‌ای
رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد بر لزوم لایروبی سیل‌بند داخل شهر از سوی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی تاکید کرد.

لزوم لایروبی سیل‌بند داخل شهر بجنورد از سوی شرکت آب منطقه‌ای

رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد بر لزوم لایروبی سیل‌بند داخل شهر از سوی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی تاکید کرد.
لزوم لایروبی سیل‌بند داخل شهر بجنورد از سوی شرکت آب منطقه‌ای

car

View more posts from this author