لزوم فرهنگ‌سازی گفتمان‌ اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه

لزوم فرهنگ‌سازی گفتمان‌ اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه
فرماندار قاین گفت: اولویت نخست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان قاین فرهنگ‌سازی گفتمان اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه است.

لزوم فرهنگ‌سازی گفتمان‌ اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه

فرماندار قاین گفت: اولویت نخست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان قاین فرهنگ‌سازی گفتمان اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه است.
لزوم فرهنگ‌سازی گفتمان‌ اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه

استخدام

View more posts from this author