لزوم غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان با محوریت آموزش کارآفرینی در سمنان

لزوم غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان با محوریت آموزش کارآفرینی در سمنان
رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان بر لزوم غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان با محوریت آموزش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی در سمنان تأکید کرد.

لزوم غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان با محوریت آموزش کارآفرینی در سمنان

رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان بر لزوم غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان با محوریت آموزش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی در سمنان تأکید کرد.
لزوم غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان با محوریت آموزش کارآفرینی در سمنان

بازی

View more posts from this author