لزوم صرفه‌جویی برای عبور از بحران/جیره‌بندی آب در برنامه نیست

لزوم صرفه‌جویی برای عبور از بحران/جیره‌بندی آب در برنامه نیست
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از افزایش مصرف آب در قم خبر داد و بر لزوم صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب تاکید کرد.

لزوم صرفه‌جویی برای عبور از بحران/جیره‌بندی آب در برنامه نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از افزایش مصرف آب در قم خبر داد و بر لزوم صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب تاکید کرد.
لزوم صرفه‌جویی برای عبور از بحران/جیره‌بندی آب در برنامه نیست

View more posts from this author