لزوم ریشه‌کنی بی‌سوادی در جامعه

لزوم ریشه‌کنی بی‌سوادی در جامعه
استاندار سمنان بر لزوم ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در جامعه تأکید کرد.

لزوم ریشه‌کنی بی‌سوادی در جامعه

استاندار سمنان بر لزوم ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در جامعه تأکید کرد.
لزوم ریشه‌کنی بی‌سوادی در جامعه

روزنامه قانون

View more posts from this author