لزوم رسیدگی به اماکن مذهبی/ تقویت مالی اماکن مجری طرح میقات الرضا(ع)

لزوم رسیدگی به اماکن مذهبی/ تقویت مالی اماکن مجری طرح میقات الرضا(ع)
رئیس امور فرهنگی، ورزشی و گردشگری سازمان برنامه‌وبودجه گفت: رسیدگی به اماکن مذهبی جزء دغدغه‌های جدی دولت است و در این راه در حد توان کمک خواهد کرد.

لزوم رسیدگی به اماکن مذهبی/ تقویت مالی اماکن مجری طرح میقات الرضا(ع)

رئیس امور فرهنگی، ورزشی و گردشگری سازمان برنامه‌وبودجه گفت: رسیدگی به اماکن مذهبی جزء دغدغه‌های جدی دولت است و در این راه در حد توان کمک خواهد کرد.
لزوم رسیدگی به اماکن مذهبی/ تقویت مالی اماکن مجری طرح میقات الرضا(ع)

View more posts from this author