لزوم جمع آوری و برخورد با دارندگان انشعابات غیرمجاز آب در شادگان

لزوم جمع آوری و برخورد با دارندگان انشعابات غیرمجاز آب در شادگان
فرماندار شادگان بر لزوم جمع‌آوری و برخورد با دارندگان انشعابات غیرمجاز آب در سطح روستاهای تابعه شهرستان تأکید کرد.

لزوم جمع آوری و برخورد با دارندگان انشعابات غیرمجاز آب در شادگان

فرماندار شادگان بر لزوم جمع‌آوری و برخورد با دارندگان انشعابات غیرمجاز آب در سطح روستاهای تابعه شهرستان تأکید کرد.
لزوم جمع آوری و برخورد با دارندگان انشعابات غیرمجاز آب در شادگان

ganool review

View more posts from this author