لزوم جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور

لزوم جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دانشگاه‌های کشور در راستای جذب دانشجویان بین‌المللی گام بردارند.

لزوم جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دانشگاه‌های کشور در راستای جذب دانشجویان بین‌المللی گام بردارند.
لزوم جذب دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور

View more posts from this author