لزوم توسعه آموزش‌های سواد رسانه‌ای در حوزه‌های علمیه/ شبکه ملی اطلاعات تقویت شود

لزوم توسعه آموزش‌های سواد رسانه‌ای در حوزه‌های علمیه/ شبکه ملی اطلاعات تقویت شود
رئیس شبکه جهانی ولایت بر لزوم توسعه و تعمیق آموزش‌های سواد رسانه‌ای در حوزه تأکید کرد.

لزوم توسعه آموزش‌های سواد رسانه‌ای در حوزه‌های علمیه/ شبکه ملی اطلاعات تقویت شود

رئیس شبکه جهانی ولایت بر لزوم توسعه و تعمیق آموزش‌های سواد رسانه‌ای در حوزه تأکید کرد.
لزوم توسعه آموزش‌های سواد رسانه‌ای در حوزه‌های علمیه/ شبکه ملی اطلاعات تقویت شود

View more posts from this author