لزوم توجه جدی به پیشگیری از بی‌سوادی از پایه اول دبستان

لزوم توجه جدی به پیشگیری از بی‌سوادی از پایه اول دبستان
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد بر لزوم توجه جدی به بحث پیشگیری از بی‌سوادی تاکید کرد و گفت: از پایه اول دبستان باید از بی‌سواد ماندن افراد جلوگیری کرد.

لزوم توجه جدی به پیشگیری از بی‌سوادی از پایه اول دبستان

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد بر لزوم توجه جدی به بحث پیشگیری از بی‌سوادی تاکید کرد و گفت: از پایه اول دبستان باید از بی‌سواد ماندن افراد جلوگیری کرد.
لزوم توجه جدی به پیشگیری از بی‌سوادی از پایه اول دبستان

استخدام

View more posts from this author