لزوم توجه به پدیده حاشیه‌نشینی/ مالکین بافت‌های فرسوده تسهیلات دریافت می‌کنند

لزوم توجه به پدیده حاشیه‌نشینی/ مالکین بافت‌های فرسوده تسهیلات دریافت می‌کنند
استاندار خراسان‌جنوبی بر لزوم توجه به پدیده حاشیه‌نشینی تأکید کرد و گفت: اگر در اولین وهله بر ساخت و ساز در حاشیه شهرها برخورد شود، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بعد از آن رخ نمی‌‌دهد لذا باید به این پدیده توجه و برخوردهای اولیه صورت پذیرد.

لزوم توجه به پدیده حاشیه‌نشینی/ مالکین بافت‌های فرسوده تسهیلات دریافت می‌کنند

استاندار خراسان‌جنوبی بر لزوم توجه به پدیده حاشیه‌نشینی تأکید کرد و گفت: اگر در اولین وهله بر ساخت و ساز در حاشیه شهرها برخورد شود، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بعد از آن رخ نمی‌‌دهد لذا باید به این پدیده توجه و برخوردهای اولیه صورت پذیرد.
لزوم توجه به پدیده حاشیه‌نشینی/ مالکین بافت‌های فرسوده تسهیلات دریافت می‌کنند

View more posts from this author